فرآیند استخدام ، تخصیص پست و ارتقا

شرایط احراز پست مدیریتی

جهت دریافت شرایط احراز پست مدیریتی بر روی لینک مقابل کیک نمایید

شرایط لازم برای ارتقا رتبه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

جهت دریافت شرایط لازم برای ارتقا رتبه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر روی لینک مقابل کیک نمایید

فرم خبره

جهت دریافت فرم خبره بر روی لینک مقابل کیک نمایید

بخشنامه

جهت دریافتب خشنامه بر روی لینک مقابل کیک نمایید