گزارش عملکرد دستگاه در حوزه دولت الکترونیک

پایش کیفیت خدمات الکترونیکی درگاه ها و پرتال های دستگاه های اجرایی کشور

برای دریافت پایش کیفیت خدمات الکترونیکی درگاه ها و پرتال های دستگاه های اجرایی کشور اینجا کلیک کنید