قرارداد ها

قرارداد ها
ردیفعنوان قراردادطبقه بندی کلیکد قراردادکارفرماطرف قراردادمحل اجراتاریخ عقد قراردادتاریخ پایان قرارداد مبلغ قرارداد (ریال)وضعیت قراردادصلاحیت
1ارائه خدمات مشاوره حقوقی و قضاییمشاوره02865639290030Cسازمان هواپیمایی کشوریمیلاد صادقیتهران1402/01/301402/12/292750000000اجرا-
2خرید نصب و راه اندازی آموزش و پشتیب...مشاوره027U56392900513سازمان هواپیمایی کشوریداده ورز جویاتهران1402/04/041402/09/05448625288400اجرا-
3خرید خدمات نرم افزار سیستم مدیریت ف...مشاوره027T56392900629سازمان هواپیمایی کشوریشبکه پردازان طلوع فرداتهران1402/01/051403/01/0615000000000اجرا-
4خدمات نگهداری توسعه شبکه و امنیت مر...مشاوره027C56392900659سازمان هواپیمایی کشورینوآوران ارتباطات دورانتهران1402/01/051403/01/0615000000000اجرا-
5خرید نرم افزار جمع آوری پیام های هو...مشاوره027C56392900644سازمان هواپیمایی کشوریفن آوران کوشای سحرتهران1402/02/041403/02/056000000000اجرا-
6ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی سامانه...مشاوره027C56392900561سازمان هواپیمایی کشوریاکسیرتکسانتهران1402/01/011403/01/027500000000اجرا-
7قرارداد پشتیبانی سامانه گواهینامه ه...مشاوره27856392900288سازمان هواپیمایی کشوریاکسیرتکسانتهران1402/01/011403/01/027500000000اجرا-
8انجام خدمات نظافت,آبدارخانه ها,فضای...امور خدماتی026C56394700431سازمان هواپیمایی کشوریزرین بهشاد سیناتهران1401/12/281403/01/02116578315176اجرا-
9ارئه خدمات پشتیبانی سیستم سازمان ال...مشاوره026B5639290063Dسازمان هواپیمایی کشوریبرید سامانه نوینتهران1401/12/281403/01/021622000000اجرا-
10اجاره پنج دستگاه خودرو با راننده جه...عقود معین024P56393900254سازمان هواپیمایی کشوریآرمان راه رونیکا-1402/02/301402/12/2910959000000اجرا-
11خدمات سرویس زمانی نرم افزار ارزیابی...مشاوره024K56392900353سازمان هواپیمایی کشوریتحقیق و توسعه یسنا پارستهران1401/11/231402/05/211155000000اجرا-
12پشتیبانی توسعه نرم افزار مدیریت په...مشاوره024K5639290022Dسازمان هواپیمایی کشوریخدمات کامپیوتری بسته پردازتهران1401/10/031402/10/013000000000اجرا-
13پشتیبانی و زیر ساخت ابریمشاوره024K56392900113سازمان هواپیمایی کشوریداده های ابری امین آسیاتهران1401/11/011402/11/017000000000اجرا-
14فروش و ارائه خدمات ابری آروان سازما...مشاوره024I56392900153سازمان هواپیمایی کشورینویان ابر آروانتهران1401/09/011402/09/018000000000اجرا-
15اسکن و میکروفیلم نمودن اسناد مالیمشاوره024C56392900132سازمان هواپیمایی کشوریفوژان اکسومتهران1401/08/281401/11/021595000000اجرا-
16تدوین پیش نویس سند راهبردی امنیت سا...مشاوره02435639290013Cسازمان هواپیمایی کشوریژرف پویان هوشمندتهران1401/06/301402/01/031500000000اجرا-
17اجاره سرور اختصاصی رایانش ابری و خد...مشاوره023T56392900280سازمان هواپیمایی کشوریپارسان لینتهران1401/04/111402/04/111959600000اجرا-
18نصب و راه اندازی 2 نسخه سامانه مدیر...مشاوره023H56392900138سازمان هواپیمایی کشوریفن آوری اطلاعات و ارتباطات مهیمنتهران1401/06/301402/07/019880000000اجرا-
19تدوین ضوابط و دستورالعمل های امنیت ...مشاوره022O5639290021Aسازمان هواپیمایی کشوریتوسعه ارتباطات بهینه برناتهران1401/10/041402/04/099720000000اجرا-
20خرید ،پیاده سازی و پشتیبانی بسته نر...مشاوره022A5639290022Dسازمان هواپیمایی کشوریفن آوران برتر اندیش فرسبتهران1401/10/011402/10/013380000000اجراساجات
21راهبری مرکز عملیات امنیت socبه همرا...مشاوره021G56392900523سازمان هواپیمایی کشوریامن افزار گستر شریفتهران1401/02/011402/02/0129400000000اجرا-
22نگهداری توسعه شبکه و مرکز داده سازم...مشاوره021F5639290015Cسازمان هواپیمایی کشورینوآوران ارتباطات دورانتهران1401/06/301407/07/024100000000اجراساجات
23پشتیبانی و توسعه سامانه های ممیزی و...مشاوره01BI5639290060Fسازمان هواپیمایی کشوریسماء پردازتهران1401/05/011402/05/016600000000اجراساجات