آمار مجوزها

عنوان مجوزگزارش تعداد مجوزهای صادر شده
مجوز دفتر خدمات مسافرت هواییدانلود لیست مجوز ها
مجوز فروش بلیت الکترونیکدانلود لیست مجوز ها
مجوز دفتر خدمات بار هواییدانلود لیست مجوز ها
عنوان مجوزکد مجوزنوع صدورکل درخواست هادرخواست های تایید شدهصادرهرد درخواستابطالانصرافدر دست بررسی
موافقت اصولی تأسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی2400000004032تایید محور147147738896809814
فعالیت دفتر خدمات مسافرت هوایی2400000088974تایید محور43322718416204245
تأسیس دفتر خدمات بار هوایی2400000020249تایید محور228733614402127
تأسیس شرکت هواپیمایی، بالگردی مسافر، بار و پست2400000014448تایید محور127307903711
فعالیت دفتر خدمات بار هوایی2400000017183تایید محور1174922810131
فعالیت مؤسسه پهپادی 2400000042575تایید محور4011220143
فعالیت مرکز ارزیابی مهارت مکالمه زبان2400000092505تایید محور350026072
فعالیت مؤسسه هواپیمای فوق سبک2400000094972تایید محور110010010
تأسیس آموزشگاه صدور بلیت هواپیما2400000077747تایید محور9107011
فعالیت شرکت خدمات فرودگاهی (هندلینگ)2400000028484تایید محور5114000
فعالیت مرکز آموزش مهمانداری هواپیما2400000028556تایید محور5003020
فعالیت مرکز آموزش تعمیرات وسائل پرنده2400000035309تایید محور5005000
فعالیت پذیرش محل فرود بالگرد2400000097014تایید محور5002030
فعالیت خدمات مخابرات هوایی2400000028172تایید محور4002020
فعالیت مدیریت فرودگاهی (مدیریت اپرون)2400000021547تایید محور3002010
گواهی آموزش فنی هواپیما2400000038039تایید محور3003000
فعالیت آموزشگاه صدور بلیت هواپیما2400000057726تایید محور3003000
فعالیت مرکز تعمیر و نگهداری وسایل پرنده (Part F)2400000074678تایید محور3001011
تأسیس شرکت خدمات فرودگاهی (هندلینگ) 2400000086658تایید محور3003000
فعالیت مرکز مدیریت تداوم صلاحیت پروازی2400000088756تایید محور3001020
گواهی طراحی و تغییر در وسایل پرنده2400000014049تایید محور2001010
گواهی صلاحیت شرکت ممیزی فرودگاهی 2400000044976تایید محور2002000
فعالیت مرکز آموزش دیسپچری2400000062331تایید محور2001010
تأسیس خدمات مراقبت پرواز 2400000072423تایید محور2002000
بهره‌برداری فرودگاه2400000095972تایید محور2002000
فعالیت مرکز بهره برداری سیمولاتور2400000002369تایید محور1001000
فعالیت مرکز خدمات وارسی پرواز2400000007083تایید محور1001000
موافقت اصولی احداث هلی پورت2400000016208تایید محور1001000
فعالیت مرکز تعمیر و نگهداری وسایل پرنده (Part 145)2400000024180تایید محور1001000
بهره‌برداری شرکت هواپیمایی، بالگردی مسافر، بار و پست2400000038112تایید محور1001000
بهره‌برداری هلی پورت2400000038250تایید محور1001000
فعالیت شرکت خدمات انتشار اطلاعات هوانوردی2400000040899تایید محور1001000
احداث فرودگاه2400000052982تایید محور1001000
فعالیت خدمات مراقبت پرواز2400000068742تایید محور1001000
فعالیت مرکز آموزش مراقبت پرواز2400000071738تایید محور1001000
فعالیت فرودگاه کوچک2400000078004تایید محور1001000
فعالیت مرکز پزشکی هوانوردی2400000080172تایید محور1001000
گواهی عملیات شرکت هواپیمایی(AOC) با ضمائم2400000083740تایید محور1000001
موافقت اصولی احداث فرودگاه2400000092818تایید محور1001000