چهارشنبه, 04 بهمن 1396
 

مناقصه نگهداری تاسیسات و مخابرات ساختمان های سازمان به شماره س-4-11-96

  • محل انجام مناقصه: سازمان هواپيمايي کشوري
  • لینک و شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: 1 سال
  • مهلت ارائه پیشنهادات: ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ - ۲:۰۰ ب.ظ
  • مهلت تهیه اسناد مناقصه: از تاریخ چهارشنبه, 18 بهمن 1396 تا تاریخ شنبه, 28 بهمن 1396
  • محل تهیه اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونيک دولت
  • میزان سپرده شرکت در مناقصه: ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • میزان حسن انجام تعهد: 10% مبلغ پيشنهادي

كاربر گرامی زمان مناقصه به پایان رسیده و اسناد قابل دسترس نیستند

  • ساعت و روز بازگشایی پاکات: ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ - ۱۰:۰۰ ق.ظ
  • محل بازگشایی پاکات: سازمان هواپيمايي کشوري
  • برنده مناقصه: شرکت پارس کيميا بينش پرواز

آرشیو زمانی