گزارش شفافیت

گزارش شفافیت

اطلاع رسانی معاملات از طریق سامانه تدارکات دولت

تاریخ اصلاح : 1400/04/15

بخش نامه ها و آیین نامه های اداری و استخدامی

تاریخ اصلاح : 1400/04/15

دوره مالی سال 99 بخش اول

تاریخ اصلاح : 1400/04/15

دوره مالی سال 99 بخش دوم

تاریخ اصلاح : 1400/04/15

عملکرد شاخص های کلیدی حمل و نقل هوایی سال 1399

تاریخ اصلاح : 1400/04/15

قراردادها

تاریخ اصلاح : 1400/04/15

مجوزهای بار هوایی

تاریخ اصلاح : 1400/04/15

مجوزهای بهره برداری صادره کمیته فنی سال 1399

تاریخ اصلاح : 1400/04/15